rila Bhakti Rakszak ridhar-Dev Gosawmi Maharad

"Dom komfortu"
Wprowadzenie do Duchowego Spenienia

Wprowadzenie

Czuje sie zaszczycony, e dane mi byo obcowac ze rila Bhakti Rakszak ridhar Dev-Goswamim Maharad, naszym mistrzem duchowym, a teraz moge wprowadzic Czytelnika do niniejszej publikacji. rila Guru Maharad przez cale swe ycie praktykowa to, czego naucza. Osoby, ktre ze szczerym nastawieniem podaaj cieka duchow s uosobionym wprowadzeniem do tematu autentycznego, radosnego ycia duchowego. Niestety nie sa one w stanie spotkac sie z kadym osobiscie. Dlatego korzystamy ze wsplczesnej technologii i publikujemy ksiazki, dzieki ktrym duchowa madro moe dotrzec do szerokiego grona odbiorcw. Przynosi to korzy zwyczajnym ludziom, jak i osobom ju zaangaowanym w proces duchowy. Z tego powodu bardzo cieszy mnie pojawienie si niniejszej pozycji. "Dom Konfortu", bedacym wprowadzeniem do innej ksiki autora pt. "Duchowe spelnienie". Skada sie ona z fragmentw wykladw naszego boskiego mistrza na temat teistycznej cieki duchowej. Do wydania ksiki przyczynili sie szczerzy uczniowie Jego wiatobliwoci, chcc przysuy sie jego misji. Do ostatnich dni rila Guru Maharad obdarza uwarunkowane dusze sw ask w postaci wykladw. Potrafi je prowadzi bez przerwy przez wiele godzin. Tym samym pokaza, jak naley rozumiec wskazwk Pism Objawionych, by do ostatniego oddechu suy sprawie duchowej i dawa t sam mozliwos innym. Kady, kto z uwag i otwartym sercem przeczyta niniejsza publikacje, odniesie niewatpliw korzy w postaci inspiracji i szansy zblienia si do stanu duchowego spenienia.

Z pokor Swami B.S. Govinda Shri Chaitanya Saraswat Math,
8 luty, 1992 roku

 

 

CZʦ PIERWSZA

 

Prosz posuchajcie uwanie tego co mam wam do powiedzenia. Postaram si wyjani w sposb zrozumiay i niezaleny od interpretacji religijnych.
Po pierwsze, powinnimy zrozumie, e istniej trzy plany albo paszczyzny ycia: przyjemnoci doczesnych, wyrzeczenia i oddania. Paszczyzna czy plan przyjemnoci jest, mniej wicej, sfer naszej obecnej egzystencji. Doczesna przyjemno jest niczym innym jak eksploatacj albo wyzyskiem. Ponadto bez wykorzystywania nikt nie moe istnie na tej paszczynie.

Ahastani sahastanam apadani catushpadam
Laghuni tatra mahatam jivo jivasya jivanam

"Ci, ktrzy posiadaj rce yj kosztem innych, pozbawionych rk. Czworonone zwierzta yj dziki trawie, pnczom itd, a istoty due yj kosztem maych". ycie tli si wszdzie: w pnczach, trawie, nawet drzewa manifestuj ycie. Jednak bez czerpania korzyci, wykorzystywania, adne z nich nie jest w stanie przetrwa.Nikt nie jest w stanie dba o swoje cielesne potrzeby niezalenie od innych na planie eksploatacji.(t.)
Trzecie prawo Newtona mwi, e kadej akcji odpowiada rwna i przeciwna reakcja. Podobnie poprzez wykorzystywanie, eksploatacj, zacigamy dug i wznosimy si, i aby go spaci musimy zej na nisz pozycj. W taki oto sposb zastpy dusz (jiva=diwa) wdruj nieustannie w gr i na d, w gr i na d... Dzieje si tak z powodu reakcji zachodzcych na planie eksploatacji. Mechanizm spoeczny prowokuje czerpanie korzyci z otoczenia do granic moliwoci. Wszdzie widoczne s prby ycia kosztem innych. Bez tego egzystencja jest niemoliwa. A powodem jest to, e znajdujemy si na paszczynie eksploatacji.

Buddyci, dainici, zwolennicy Shankary i wielu innych, prbuj wydosta si z tych pt eksploatacji i znale ycie pozbawione eksploatacji, dziaania i reakcji. Aby to osign prbuj znale miejsce w wyrzeczeniu. Dochodz do zrozumienia przypominajcego pozbawiony sennych marze sen, pewnego rodzaju samadhi, ktrym jest wycofanie si ze wiata obiektywnego i usytuowania si na planie subiektywnoci. Nie pozwalaj oni swoim uczuciom wej na niszy plan, a jednoczenie tkwi w pozycji subjektywnej. Jest to niczym bezsenny sen.
Spoeczno Vaisznaww, tzn. ci ktrzy su Najwyszemu Osobowemu Bogu, uwaa, e gdzie istnieje inny wiat - wiat dedykacji. Ten rodzaj dedykacji jest dokadnym zaprzeczeniem eksploatacji. Na paszczynie doczesnej kada czstka pragnie czerpa korzyci z otoczenia, ale w wiecie dedykacji kada czstka pragnie suy otaczajcej go rzeczywistoci. Ponadto - prawdziwym kluczem do wrt tego stanu wiadomoci jest suba skierowana do Punktu Centralnego wszelkiej egzystencji. yjemy w rzeczywistoci organicznej caoci, tak wic kady punkt musi istnie realnie wzgldem organicznego Centrum. Wyjania to rimad Bhagavatam posugujc si analogi podlewania korzeni drzewa:

yatha taror mula-nisecanena
trpyanti tat-skandha-bhujopasakhah
pranopaharac ca yathendriyanam
tatheiva sarvarhanam acyutejya
(Bha: 4.31.14)

Take w lieraturze Wedyjskiej czytamy: "Sprbuj odnale tego, poprzez ktrego poznanie wszystko jest poznane."

yasmina jnate sarvvamidam vijnatam bhavati
yasmina prapte sarvvamidam praptam bhavati
tad vijijnasasva tadeva brahma

Gdzie tam istnieje punkt centralny i jeli si go pozna - pozna si wszystko, i jeli si go osignie - osignie si wszystko. Konkluzj wszystkich rad Wedyjskich jest to aby prbowa odnale to Centrum. Myl ta, na pierwszy rzut oka, moe si wydawa mieszna lub zgoa szalona: "Przez poznanie jednego, wszystko jest poznane? Przez osignicie jednego osiga si wszystko? Jak to jest moliwe? Tylko szaleniec moe si pokusi na takie stwierdzenie". Jednak odpowied na to znajduje si w rimad Bhagavatam: kiedy podlewa si korze drzewa, cae drzewo jest odywiane, lub kiedy jemy, cay organizm jest nasycony. Podobnie, kiedy chcemy skierowa nasz uwag sueniu " Centrum" - wszystko inne jest obsugiwane. Jest to moliwe i aby to uczyni powinnimy umieci si na platformie dedykacji. Porzucajc platform wykorzystywania, a take platform wyrzeczenia, sprbujmy wej na plan oddania. Nasza atma, esencja naszej duszy jest komponentem tej sfery istnienia. Tak wyglda wiat rzeczywisty, podczas gdy ten wiat jest zwierciadlanym odbiciem.
Prawdziwy wiat jest tam, gdzie kada czstka powicona jest caoci - Centrum. Podobnie w zdrowym ciele funkcj kadego atomu jest dobro caego organizmu. Jeli atom dziaa niezalenie i bez ogranicze, wtedy nie ma wtpliwoci, e takie samolubne dziaanie jest niewaciwe. Kada czstka - atom przeznaczony jest do wsppracy z caoci organizmu. Istnieje Centrum, pod ktrego przewodnictwem wszystko si obraca. Powstaje zatem pytnie, jaka jest pozycja Centrum lub
inaczej Istoty Rzeczy? Bhagavad-gita wyjania:

Sarvadharama parityaja
Mam ekam saranam vraja
(bh18.66)

"Porzu wszelkie obowizki (dharma) i poprostu podporzdkuj si Mnie".

W tym momencie chciabym przedstawi t ide z innego punktu widzenia. Hegel by uznanym niemieckim mylicielem, a jego filozofia zyskaa miano perfekcjonizmu. Jego nauki gosz, e Prawda Absolutna, Pierwotny Pocztek wszystkiego, musi posiada dwie cechy: Musi istnie poprzez siebie i dla samego siebie.
Prosz zastanwcie si przez moment. Kiedy mwimy "istnieje poprzez siebie" oznacza to, e jest On z wasnej przyczyny i nic innego Go nie stworzyo. Bo jeeli cokolwiek stworzyo Go, to to zajoby pozycj nadrzdn. Dlatego, aby by Absolutem, musi On by anadi - istnie wiecznie i nie by produktem stworzenia. Takie s niezbdne cechy Absolutu.

Inn Jego cech jest to, e istnieje dla samego siebie. Prawda Absolutna istnieje dla swojej wasnej satysfakcji a nie dla satysfakcji innych. Jeeli celem Jego egzystencji miaoby by zadowolenie innych, wtedy On zszedby na drugi plan, a ci, dla ktrych satysfakcji On yje zajmowaliby pozycj naczeln. Dlatego musi posiada te dwie cechy: Jest swoj wasn przyczyn i istnieje wycznie dla wasnej przyjemnoci po to, aby speni swj cel.
Nawet jeeli trawa porusza si, to ruch ten spenia cel Absolutu. Celem wszystkiego - kadego incydentu i zdarzenia - jest istnienie dla Jego satysfakcji. A zatem ywym nurtem jest Jego lila, Jego Rozrywka. Jednak my kierujemy si odzielnymi zinteresowaniami jak: zinteresowania rodzinne, narodowe, spoeczne, humanitarne itd. S one znikome w odchaniach nieskoczonoci. Problemem jest to, e kady z nas ma inne zinteresowania i w zwizku z tym istnieje sprzeczno interesw. Jednak powinnimy porzuci wszelkie egoistyczne sprawy, wydosta si spod wpywu nieporozumienia i sprbowa zosta czstk aktywnie dziaajc dla sprawy caoci.
Konkluzj Bhagavad-gity zaprezentowanej przez Kryszn jest: sarva dharma paityajya - "porzu obowizki, ktre obecnie uwaasz jako wane", i - mam ekam aranam vraja - "podporzdkuj si Mi".

aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah

  "Uwolni ci od wszelkich kopotw, jakie moesz sobie wyobrazi teraz i w przyszoci". Innymi sowy powiniene skierowa swoj wiar do Centrum. Obecnie wszelkie nasze obowizki s skupione na bahostkach. Jednak powinnimy porzuci zlokalizowan i egoistyczn mentalno i pogry si gboko w sprawach organicznej caoci.
Z  dowiadzczenia wiemy, e jeeli policjant wemie dla siebie zaledwie trzy rupie* (*Indyjska waluta) - bdzie ukarany, ale kiedy w obronie kraju zabija wiele osb - zostaje nagrodzony. W podobny sposb, cokolwiek jest robione dla satysfakcji caoci jest dobre, ale dziaanie dla samego siebie albo podobnego nam czlowieka, moe zakoczy si klsk. W przypadku pracownika naganne jest przywaszczanie mienia przedsibiorstwa, branie apwek czy porzucanie pracy, bowiem dziaania te niszcz przedsibiorstwo.
Ani eksploatacja, ani bezczynno nie s porzdane. Jest jasne, e eksploatacja jest czym zym, i poniewa nie mamy prawa strajkowa, wyrzeczenie czy bezczynno, jest take za. W organicznej caoci interesem wsplnym jest to, e kady musi by zadedykowany Centrum, ktre oznacza cao. Kiedy dostarczamy pokarm do odka, automatycznie nastpuje jego dystrybucja, w wyniku ktrej, nawet najbardziej oddalone zaktki w ciele zostaj nasycone odpowiednio do swoich indywidualnych potrzeb. Taki rodzaj widzenia rzeczywistoci nazywa si Waisznawizmem. Istnieje organiczna cao, a my jestemy czstkami tego sytemu. Mamy do spenienia szczeglne obowizki wobec caoci, ktre s waciw dedykacj dla caoci. Nie bdziemy prbowa karmi si poprzez podawanie poywienia do oczu, nosa, uszu lub gdziekolwiek, tylko bezporednio doodka. Tylko wtedy pokarm bdzie yciodajny dla caoci organizmu. Wszyscy jastemy czstkami caoci wszechwiata. Naszym obowizkiem jest praca dla caoci, to jest : oddanie, dedykacja, podwadno. A jaki jest na to dowd? Czy otrzymamy pomoc z tamtej strony? Tak. Otrzymamy pomoc z Pism witych i od licznych witych czy piastunw, ktrzy schodz z innego planu aby przybliy nas do stanu harmonii.
Religi najwyszej harmonii zaoferowa Mahaprabhu Szri Czajtanjadew, ktry wyjani oddanie w oparciu o rimad Bhagavatam. Ta ksiga uwaana jest za prawdziw konkluzj wszystkich Pism objawionych. Wyjani On w ten sposb, e energia czy moc nie jest przedmiotem najwyszym, ale wiedza, ktra gruje ponad nimi. Wiedza jest w stanie zapanowa nad moc i przynie korzystny rezultat. Sama wiedza schodzi na niszy poziom. Ponad ni jest mio i troska - najwyszy stan egzystencji. Ani wiedza, ani sia nie moe przynie nam satysfakcji w yciu. Tylko troska i uczucie moe tego dokona.
Miosierdzie stoi wyej ni sprawiedliwo. Wymiar sprawiedliwoci istnieje jedynie tam, gdzie jest potrzeba prawdy, regu, itd. Ale w krainie Absolutnego Autokraty, ktry jest Absolutnym Bogiem nie ma si czego obawia. On jest Bogiem Absolutnym, a Bg Absolutny jest Absolutnym Dobrem, Mioci i Trosk. To jest dom! Powr do Boga, powr do domu. A czym jest ten dom? Jest to miejsce, w ktrym otoczeni bdziemy opiekuczymi rkami naszych przyjaci. Nawet jeli nie zatroszczymy si o siebie, to inni si nami zaopiekuj. A bdzie ich wielu. Tak naprawd to cae otoczenie zatroszczy si o nas. Taki jest ten dom bo taka jest natura Absolutu. Moemy tak wnikn w sfer suby dla Niego - osign najwysz pozycj - i w ten sposb dowiadczy, e istnieje tam uczucie, mio, harmonia i pikno. Cechy te s wsplne i skadaj si na natur Pierwotnej Przyczyny i Dobra, przy ktrym jest nasze miejsce.
le wykorzystalimy sw woln wol i zbdzilimy, lecz teraz syszymy wezwanie: "Wracajcie do domu, do Boga, do najwyszej pozycji w krainie mioci". Wduym skrcie jest to konkluzja tego, co do tej pory Wam wyjaniem. Taka jest myl Kryszny zawarta w Bhagawad Gicie i w rimad Bhagawatam, ktra take bya zaprezentowana przez ri Czajtanjadew. ri Chaitanya Saraswat Math oraz Misja Gaudiya gosz to samo: "D do Najwyszego Centrum, podaruj Jemu swe ycie". Najwyszy jest ponad wymiarem sprawiedliwoci, jest wszechmiosierny, yczliwy, kochajcy i pikny.
Tak wyglda z grubsza istota religii Waisznawizmu, rimad Bhagavadgity i rimad Bhagavatam. Tak te wyglda pobieny zapis historyczny wszystkich koncepcji religijnych. Konkludujc - eksploatacja, wyrzeczenie i oddanie s trzema paszczyznami ycia, podczas gdy serce i dusza s mieszkacami krainy oddania. Wszystkie dusze z natury maj zdolno do dedykacji, lecz przez niewaciwe wykorzystanie swojej wolnej woli, weszy do wiata eksploatacji.. Budda , Dain, Pareanath i inni pomogli tym, ktrzy chc si std wymkn i wydosta z uwikania w mechanizm akcji i reakcji poprzez cakowit abnegacj. Gosili oni, e poprzez przyjcie pozyji abnegacji dusza zacznie y w szczciu. Jednak to nie uwalnia duszy od ponownego uwikania. Z drugiej za strony w siedzibie prawdziwie wolnych dusz wszyscy s zadedykowanymi czstkami. Ale kiedy pokusi nas ciekawo, by pozna co je czy i utrzymuje w tym stanie, to zobaczymy, e wszyscy i wszystko dziaa dla caoci, i e cao jest niczym innym jak jednym Absolutnym Dobrem. Powinnimy by uwanymi obserwatorami, a w tym ogromn rol spenia ludzkie ycie. W kontakcie z sadhu - mdrcami, piastunami - powinnimy za wszelk cen wydosta si z obecnego uwikania i wstpi do krainy prawdziwej mioci, dedykacji, troski i uczucia.
Jak do tej pory opublikawalimy kilka ksiek* (t. jak do dzisiaj zostao opublikowanych okoo dwiecie ksiek autora i jego sukcesora w tysicznych nakdach). Ponadto wiele starych pism jest obecnie dostpnych. S one dla nas pomoc we waciwym i bardziej dokadnym zrozumieniu wszystkich ontologicznych aspektw religii.

 

CZʦ DRUGA

Nasz dom jest przepeniony swobod, wygod - wszystkim. Ma tam miejsce naturalna wymiana wiary, mioci, uczucia, itd. Upaniszady mwi: "Nie udcie si na zrozumienie niepojtej sfery poprzez testowanie jej. Tak naprawd to paszczyzna ta usytuawana jest ponad zdolnoci waszego umysu. Wasze kalkulacje matematyczne i te oparte na ziemskim dowiadczeniu dotycz punktw, paszczyzn i cia staych. W obecnym momencie jestecie ludmi obracajcymi si w wiecie cia staych, majcym znikome i abstrakcyjne dowiaczenie z paszczyznami i punktami. W zwizku z powyszym, czy oszacowanie wielkoci wyszych rzeczy, o ktrych nie macie wiedzy ley w waszych rkach? Nie, bo nie znacie stylu ycia i praw tam rzdzcych. Wic nie jestecie w stanie dyskutowa na ten temat. Ta sfera ycia ma bardzo swoist natur".
Jeli wasze dowiadczenie ogranicza si do praw rzdzcych w wodzie to jak moglibycie oceni natur powietrza? Podobnie, jeli macie dowiadczenie z prawami rzdzcymi w rodowisku powietrza, to jak bylibycie w stanie poj ycie w sferze eteru? A zatem, nie pieszcie si z przyniesieniam do laboratorium badawczego elementw, ktre s ponad zdolnoci waszego mylenia, dlatego e bdzie to po prostu gupstwem.
Istniaj rzeczy o wyszej naturze ale przecitny czowiek nie ma o nich pojcia. Niewtpliwie odbieramy wraenia, zdobywamy dowiadczenie i wiedz, lecz nasze wraenia i wiedza s na okrelonym poziomie zaawansowania i jakoci. Nie powinnimy si kusi na analiz tego co jest poza naszym zasigiem. Z drugiej za strony, ci ktrzy faktycznie dowiadczaj wyszej natury przyjd do nas by udzieli nam informacji jak dokona wyboru. Powiemy wtedy, "Ten jegomo z dowiadczeniem na temat eteru napisa w taki sposb a inny, ktry ma podobne odwiadczenie ale poparte eksperymentami napisa w inny, szczeglny sposb". Tak wic osigniemy pewne zrozumienie oparte na ich poszukiwaniach i ich znajommci z omawianym przedmiotem.
Dla przykadu moemy dokona porwna midzy konstruktorami teleskopw. Dowiadczenie jednego uywajcego swojego teleskopu, bdzie inne od drugiego badacza z innym teleskopem. Opierajc si na informacjach zdobytych od nich, uwiadomiajc sobie ich znajomo z danym teleskopem i przeprowadzonymi eksperymentami dojdziemy do wniosku, e by moe jeden teleskop jest mocniejszy ni inny pod jednym wzgldem, a inny mocniejszy pod drugim wzgldem, itd. Wic, nasza percepcja zmysowa nie pozwala nam na swobodne podjcie opinii na temat odkry za pomoc teleskopw, jednak pokadamy w nich wiar mimo tego, e nie mamy dostpu do teleskopu.
Odkrycie wyszej natury za pomoc "teleskopu umysu" albo "teleskopu duszy" jest przedmiotem omawianym na stronach Pism witych. Piastuni znaj ten przedmiot a my mamy okazj na skorzystanie z ich pomocy by wkroczy w wysz krain. Obecnie nasze dowiadczenie ze  wiatem wyszym jest nie moliwe, ale z biegiem czasu z pomoc witych i Pism, kiedy bdziemy w posiadaniu odpowiedniego "teleskopu" ujrzymy go.

Sve sve'dhikare ya nishtha sa gunah parikirtitah

"Godne pochway jest uwiadomienie sobie swojej pozycji"

achintya khalu ye bhava na tams tarkena yojayet

Nie pozwlcie by tendencja do argumentowania przysonia wam wszystko inne. Argument nie jest najwaniejszy. To nieprawda, e do wszystkiego musi by wyjanienie. Duchowa sfera rzeczywistoci jest acintya, niepojta lecz mimo to starajmy si zrozumie j zgodnie do naszych moliwoci, wiary i wiedzy. A co najwaniejsze, powinnimy uwiadomi sobie, e niezaprzeczalne fakty takie jak: sodycz jest sodka, czy prawda jest prawdziwa istniej tylko tutaj. Rozpatrz egzystencj w kategoriach "tu" i "tam",obecna sfera i idealna absolutna sfera reczywisto (przypisek tumacza*). Nie powinnimy bra przykadw  std i prbowa zastosowa ich w sferach wyszych.
lepiec naturalnie bdzie szuka pomocy widzcego. Take i my jestemy lepi na to co dzieje si wewntrz nas. W przeciwnym wypadku nie musielibymy i do lekarza. Lekarz widzi to czego my nie widzimy - wystawi diagnoz a my poddajemy si jego kuracji. Oddajemy mu szacunek i wynagradzamy go. Rozsdek tego nakazuje.
Podobnie i Guru jest lekarzem specjalist. Docenimy jego kwalifikacje wtedy kiedy zobaczymy, e to co mwi jest rzeczywiste a nie iluzoryczne. Takie spostrzeenie zalee bdzie od stopnia "przebudzenia naszego oka". Jeli lepiec bdzie wyleczony przez zdolnego lekarza to powie: "O, zaczynam widzie bezporednio dowiadczam wasnego wzroku". Od tej pory nie bdzie zaprzta sobie gowy domniemanym opiniom innych lepcw. Raczej bdzie polega na bezporedniej zdolnoci wzrokowej. Proporcjonalnie do odzyskiwanego wzroku uwiadomi sobie, e zastosowane rodki medyczne przynosz rzeczywisty efekt.
Na podobnej zasadzie dziaa zrozumienie naukowe. W czasach Faradaya wielu ludzi wymiewao si z wynalazku elektrycznoci: "Po co komu ta ciekawostka? Jaki bdzie poytek z tej elektrycznoci?" Kiedy miaem okazj przeczyte artyku wyjaniajcy demonstracj eksperymentu Faradaya. Wytworzy on elektryczno uywajc swojego machanizmu i zademonstrowa elektryczne poruszenie kartki papieru. Wiele osb byo zadowolonych, za wyjtkiem pewnej kobiety, ktra spytaa:
- "A tak pozatym Panie Faraday, jaki jest praktyczny poytek z tego luksusowego wynalazku?"
- "Droga Pani, prosz mi askawie powiedzie, jaki jest poytek z nowonarodzonego dziecka?"
Mia on na myli to, e noworodek wymaga opieki i troski. Lecz jak tylko uronie to jego moliwoci bd miay praktyczne zastosowanie. W podobny sposb niektrzy uwaaj, e wiadomo Boga jest jedynie luksusem, mod, czy pewnego rodzaju rozrywk - e nie ma praktycznego zastosowania czy bezporeniego uytku.
Jednak w momencie kiedy wiadomo Boga nasili si to ci, ktrzy dowiadcz jej zobacz wszystkie inne czynnoci bez wzgldu na ich wano, jako bezwartociowe. Dlaczego? Dlatego, e ostatecznie chcemy y. Nie chcemy umiera. ycie jest gwn potrzeb w nas wszystkich. Nikt nie zaprzeczy faktu, e nie chce y. Raczej kady nie tylko chce y, ale i y szczliwie, waciwie i wiadomie. Ponadto chcemy unikn nieszcz losowych, cierpie itd.
Kiedy wiadomo Boga rozkwita w czowieku, wtedy moe on widzie jasno i pyta: "Dlaczego kady w tym wiecie bezmylnie prbuje schwyta odlatujce dzikie gsi? Kady pragnie szczcia lecz goni za wyobraon fantasmagori". Nie mona ulokowa szczcia w rzeczach miertelnych, przemijajcych. Mamy ukad z przemijajcym wiatem, ktry nie moe da nam satysfakcji. Raczej efektem jest ubytek ludzkiej energii. Co zgromadzimy z jednej strony, ubdzie z drugiej. Rozwaajc to mdry czowiek nie bdzie w stanie akceptowa czy tolerowa tego rodzaju straty energii. Bdzie to jego zasad yciow. Z tak rozwag bdzie on mg ujrze inn stron ycia. Zobaczy, e nie naley on do tego miertelnego padoka, ktry jest niczym plac zabaw. Odczuje, e jest niemiertelny. Bdzie myla tak: "Jestem czstk wiata wiecznego lecz w jaki sposb uwikaem si w miertelny aspekt egzystencji. Jak tylko otrzsn si z tego zwizku stan na podecie swojej naturalnej pozycji". Odnajdzie siebie jako dusz tego, ktry odczuwa i postrzega, e jest grdk innej ziemi, lecz uwika si w produkujcym bl, miertelnym wiecie. To jest wiat nieszcz. Z si swojego zrozumienia i zdobytego dowiadczenia teraz moe pogbi swj postp na ciece do niemiertelnej krainy. Jako pozytywny dowd odczuje, e to co teraz widzi i syszy jest bardziej realne ni ten otaczajcy wiat. "Ten wiat jest mglisty. To co widz i sysz jest bardziej namacalne ni on".
Bezporednie zwizki duszy z Bogiem i z krain Boga s cakiem realne. Miejsce w ktrym obecnie yjemy jest sfer wymian - z pocztku oko, ucho, itd., odbiera bodce, nastpnie informacja wdruje do mzgu a potem dopiero zbieramy odwiadczenia o otaczajcym wiecie. Lecz w przypadku duszy moemy odczu bezporednio to co nas otacza bez pomocy adnego instrumentu.
Z pewnoci jest rnica kiedy uywajc mikroskopu widzimy inny obraz ni goym okiem. Oko, ucho jest pewnym medium do poznania wiata, ale kiedy odetniemy si od zmysowej, negatywnej, metody poznania, tak jak w przypadku duszy, to odczujemy jaka jest jej prawdziwa natura. Zachystniemy si z podziwem: "Aaa! To taka jest jej natura". Odczujemy bezporednio kim naprawd jestemy bez pomocy adnego instrumentu.
Dusza moe widzie sam siebie. Moe ona skupi si na sobie i poprzez introspekcj zrozumie wasn natur. Bez pomocy adnego instrumentu dowie si wszystkiego o sobie bezporednio. Nastpnie zrozumie swoje korzenie w ziemi z ktrej pochodzi. Z tak radosn nowin odkryje, e nie umiera. Pomyli: "Ja.nie starzeje si, nie umieram ".
"Niziny" materialnego ycia s miejscem zudy i nieporozumie lecz na "wyynach" egzystencji nieporozumienia nie istniej. Kiedy zostaniemy tam przyjci, nasze myli cho nie dziewicze stan si czyste i prawdziwe. Kady kto dowiadcza tego , bdzie przekonany i zdeterminawany by maszerowa przed siebie.
Sokrates by w stanie dostrzec, e dusza jest niemiertelna. By on przekonany o tym do tego stopnia, e nawet nie dba o swoje wasne ycie w tym zwietrzaym wiecie. Nonszalancko odsun si on od tego wiata poniewa z wielkim przekonaniem widzia , e dusza jest niemiertelna. Podobnie Jezus Chrystus przekonany by o swoim Panu tak, e nie troszczy si o szczcie i przyjemnoci tego wiata, odtrci je wszystkie z niechci.
Istnieje wiele rzeczy niewidocznych goym okiem, a ktre s widocze okiem wiedzy. Kady si zgodzi, e oko wiedzy widzi rzeczy ukryte dla zwykych oczu. Podobnie istnieje gboka percepja dziki ktrej moemy widzie rzeczy w inny sposb i z wiksz nadziej. "Chod i zobacz na wlasne oczy!" - zawoa gos wewntrzny. Oko przymione katarakt nie widzi, ale po usuniciu jej wzrok wraca. Ignorancja jest tak jak owa katarakta w naszych oczach. To co widzimy jest jedynie powierzchowne, natomiast penetrujcy wzrok moe ujrze wiele rzeczy. Wzrok doczesny, gdy wsparty okiem wiedzy moe ujrze wiele rzeczy, penetrujc gboko. Pradziwa rzecz jest w rkach tego kto widzi gbi. A nie kady widzi jednakowo, bo jest gradacja odpowiednio do zdolnoci postrzegania na: mdrego, mdrzejszego i najmdrzejszego.
Jasne jest to, e obecnie jestemy czciami tego zwykego wiata, ale nie jasne na jakiej zasadzie? Co nas z nim czy? Tylko nasze ciao. Ale jeli wzniesiemy nasz percepcj ponad ciao, ponad umys, ponad intelekt a do duszy, to odkryjemy tam sfer, gdzie dusza istnieje wiecznie w wiecznym otoczeniu. Od tego poziomu powinnimy uda si na poszukiwania Nadduszy, rda wszelkich myli.
Naddusza jest porwnana do soca - rda wiata. Kiedy odnajdziemy promie wiata bdziemy w stanie zbliy si do soca i wszystkich promieni emanujcych z niego. W podobny sposb wiedzc, e sami jestemy czstkami wiadomoci, moemy odszuka sfery nadwiadomoci, nadwiedzy i nadistnienia. Tak oto moemy awansowa w postpie do ostatecznej przyczyny, rda wszystkiego. Lecz nie moemy kierowa si wasnym kaprysem i nie kontrolowa si. Potrzebna nam jest wysza pomoc. Taka pomoc przychodzi w formie Guru, Waisznawy,oraz innych piastunw tamtej krainy. Z ich pomoc bdziemy mogli uczyni postp na drodze do osignicia celu.
Obecnie wydaje si nam, e jestemy panami wszystkiego, co wejdzie w zasig naszej analizy. Lecz wszystko to jest przemijajce, miertelne i wywiechtane. Jeli dokadnie si temu przyjrzymy to zobaczymy, e wszystko co nas otacza podatne jest na zmiany - przyjemne dzisiaj, bolesne w przyszoci. Dlatego powinnimy odnale gdzie godn nas pozycj, dobre miejsce gdzie moemy zbudowa nasz dom. Jak tak zaczniemy szuka, to odkryjemy, e mamy dom, ktry jest doskonay pod kadym warunkiem.
"Dom. Z powrotem do Boga, z powrotem do domu - ciepego domu". Tego rodzaju uczucia wzbudz si w nas, jeli szczcie umiechnie si do nas i obdarzy nas namiastk aski piastunw z tamtej krainy, posacw Boga. Zostaniemy przeniesieni do tej zdrowej gleby, i dojdziemy do gruntownego, znajomego nam zrozumienia na temat: czym tak naprawd jest nasz dom. W taki oto sposb zrobimy kroki w tym kierunku.
Na pocztku moe si nam wydawa, e idziemy do nieznanego miejsca: "W tym wiecie otaczaj mnie niezliczone zastpy ywych istot, a miejsce, do ktrego zmierzam wydaje si czym zudnym i abstrakcyjnym". Jednak po rozpoczciu podry, bdziemy pomau odkrywa, e prawdziwe ycie jest po "tamtej" stronie, po stronie, gdzie krluje prawda. Odkryjemy te, i ta materialna strona rzeczywistoci jest skromna i ograniczona, a prawda wystpuje w niej w niewielkim uamku.
Moe nam si wydawa, e totalna egzystencja dominuje w tym wiecie, i e zaledwie kilka niezwykych dusz udao si std do wiata niemiertelnego, tak jak Sokrates, Mohammed czy Budda.Jednak stopniowo powinnimy doj do zrozumienia, e wiat wyszy jest niograniczenie wikszy ni wiat przecitny, ktry jest znikom czci stworzenia. Zrozumiemy, e ludzie w wiecie doczesnym s w ukaranej mniejszoci, tak jak w mniejszoci s osoby uwizione lub cierpice w szpitalach. Obdarzeni tak wiadomoci powinnimy odwaniej i szybciej kroczy w stron naszego domu. A im bliej niego bdziemy, tym szybciej bdziemy i.
Teraz utosamiamy si z czym zewntrznym i nasz umys take skupia si na czym zewntrznym. Poruszamy si w nieznanym kierunku. Ca nasz nadziej s boscy wysacy. Przychodz tutaj, by nas std zabra i ostrzec: "Co wy tutaj robicie? Ten wiat to kraina niebezpieczestw i mierci. Chodcie z nami, a zaprowadzimy was do krainy wiecznej szczliwoci". Wysacy przychodz, aby wyrwa nas ze snu, z naszego szalestwa. Ci wielbiciele Pana obdarzyli nas ksigami, ktre opisuj duchowe krlestwo i witych, ktrzy je widzieli. Dziki czytaniu ksig objawionych rozwinie si nasza wiara i zwikszy si nasze pragnienie obcowania ze witymi osobami. To za przyspieszy jeszcze nasz postp duchowy.
O tym, czy robimy postp zawiadcz nasze wewntrzne odczucia. Hridayena bhyanu jnato. Wasne serce powie ci, czy robisz prawdziwy postp. Czowieka mona prowadzi z zewntrz w jakim kierunku i mwi mu, gdzie zawdrowa. Ale bez sygnau z serca, taki proces nie bdzie autentyczny. Przeciwnie, to fasz i art. Podobny handel jest dobrze znany z wielu religii, ale nie znaczy to, e prawdziwe dowiadczenie duchowe nie istnieje. Hadayenbhyanujito - ostateczn gwarancj prawdziwoci mej praktyki jest gos z serca: "To jest wanie to, czego chc. Z gbi mego serca czuj pragnienie, by taczy i tak odkry, i postp jest moliwy".

 

CZʦ TRZECIA

Jest to normalne, e jako mieszkacy tego wiata, wykorzystujemy rodowisko naturalne jak i ludzkie aby osign bogactwa, popularno, czy potrzeby yciowe. Na kadym kroku ludzie prbuj zgromadzi coraz wicej energii, aby mc ni swobodnie dysponowa i aby zabezpieczy si na czas potrzeby. Taka jest natura yjcych tutaj. Jednak kiedy pojawi si przeszkoda w spenienu tego celu wtedy uwaa si, e jest to bardzo ze, poniewa kci si to z celem ycia, ktrym jest gromadzenie, gromadzenie, gromadzenie. Jednake aby przypomnie nam o potrzebie wewntrznego bogactwa radzi si, aby wzi pod uwag to, e otoczenie zewntrzne nie moe nam dokuczy tak bardzo jak nasza wewntrzna natura w swojej apatycznoci do gromadzenia wikszej iloci bogactw, aby nasyci nasz wewntrzn istot: czowieka wewntrz. Powinnimy by rozsdni i rozway to, e co przychodzi z zewntrz nie jest najwaniejsze - rzeczy przychodz i odchodz. Take nasze ciao, ktre obecnie jest w centrum naszej uwagi ostatecznie rozsypie si. Tak wic jaka jest potrzeba gromadzenia wielkich zasobw energii z jego powodu? "Obudcie od wewntrz swoj dusz, czowieka wewntrz nas. Sprbujcie odnale go i zebra dla niego pomoc."
Taka zachta jest moliwa kiedy mamy kontakt z sadhu, mdrcem. Dzie, w ktrym nie spotkamy sadhu i nie suchamy rozmw na temat sekretw i esencji ycia, powinien by uwaany za stracony. Powinimy by tego wiadomi. Pod kadym wzgldem i ponad wszystko, zatroszczcie si o swoj wasn osob. Odnajdcie samego siebie i w ten sposb zadbajcie o interes wasny. Nie dbajcie za bardzo o wiat i warunki zewntrzne i zanurzcie si gboko w rzeczywisto swojego wewntrznego bogactwa. Odnajdcie swoje wewntrzne istnienie i wiat wewntrzny, w ktrym yje wasze "ja". Sprbujcie odnale ten dom. Z powrotem do Boga, z powrotem do domu. Tylko do tego uyjcie swojej energii. Nie marnujcie energii na spacery po obcej ziemi, ziemi mierci. Prbujcie omin ziemi mierci za wszelk cen i nieustannie starajcie si odnale krain wieczn. Waszym celem jest odnalezienie siebie jako czonka gleby tej krainy. A czym jest dom wygody? Jest to miejsce z natury przeznaczone dla nas. Powinnimy uwiadomi sobie to, e nie jestemy w domu. Ale jeli mamy gorce pragnienie odnalezienia go, wtedy szczcie umiechnie si do nas.
Niezbdne jest odnalezienie sposobu w jaki mona zaspokoi to wewntrzne pragnienie. Powinnimy czu: "wiat istnieje i ja istniej, ale cigle jestem nieusatysfakcjonowany." Jestemy spragnieni, a zatem czy jest metoda na usunicie pragnie? Dla przykadu, drobiazgowa wiedza na temat mini naszego ciaa, koci, systemu nerwowego, krwi, itd., jest zbyteczna. Wiedza na temat skadu (krwi itd, jest zbdnym detalem. Raczej nasze dociekania powinny by usystematyzowane w taki sposb: "Kim jestem i dlaczego jestem niespokojny? Nie wiem jak wydosta si z  problemw". Jest to oglne pytanie i powinnimy wzi je pod uwag.
"Athato brahma-jijnasa - skd przyszedem? Co utrzymuje mnie przy yciu, i jaka jest moja przyszo?" S to podstawowe pytania i powinny nas one obchodzi. Powinnimy skupi ca nasz energi aby znale rozwizanie. Nie odnosi si to tylko do jednej osoby - mnie - ale jest to problem caego stworzenia.
Natur waciwych docieka jest szukanie rda wszystkiego. Ale pytanie o to i tamto, i o setki innych rzeczy, jest poprostu strat energii. Pisma wite, astra, sformuoway dociekanie w ten sposb: "Skd przyszedem? Co utrzymuje moj egzystencj? Jaka jest moja przyszo? Dlaczego jestem niepokojony, i jak mog osign wewntrzne spenienie?" Tym przykadem powinny poda wszelkie dociekania. W przeciwnym wypadku pytania innego rodzaju obdarzone s pewnego rodzaju chorob. Nie bd one waciwe. Nie ma koca pytaniu ze zwykej ciekawoci, dlatego powinnimy nauczy si jak pyta, jak docieka tak, aby nasza energia nie zostaa zmarnowana.
Kiedy dociekania s skierowane na poznanie sposobu zaspokojenia prawdziwego celu, wtedy s one wartociowe. Dlatego powinnimy oszczdzi nasz energi i skierowa j we waciwym kierunku. yjemy w Kali Yudze - wieku ktni. Nasz jedyn nadziej w yciu jest towarzystwo silnie utwierdzonego mdrca i witego Imienia Kryszny - sadhu-sange kryszna-nama. Przeciwnie, bdziemy bdzi na kadym kroku.

sadhu-sange krsna ei mantra cai
samsara jinite ara kona vasttu nai

Ta myl ri Czaitanji Mahaprabhu jest mietank wszelkich rad. Nie ma nic badziej uytecznego od niej, aby pomc nam wydosta si z doka niepomylnoci.
Powiedzia on, e aby mc intonowa Kryszna-nam, imi Kryszny, niezbdne jest towarzystwo sadhu, witych osb. Bez tego progres bdzie bardzo trudny. Jednym sowem rozwizaniem jest sadhu-sanga, towarzystwo wielbicieli. Powinnimy zabezpieczy sobie miejsce u boku samozrealizowanej duszy. Wtedy dopiero wszystko uoy si jak powinno. Powinnimy wiedzie, e sadhu jest Guru, Gurudewa - krl dobrych ludzi, ktry moe udzieli rady. By Guru znaczy, e osoba ta powinna by w stanie da nam satysfakcjonujce przewodnictwo, w przeciwnym wypadku komu moemy w peni ufa i komu w peni moemy si podporzdkowa jak nie jemu? Guru istnieje tam gdzie nasze dociekania bd cakowicie spenione w najwyszym stopniu. Wysze przewodnictwo zstpi od niego, z bardziej wzniosej sfery mioci. Powinnimy uchwyci t wysok i super delikatn fal, aby odnie jak najwysz korzy. Taka jest oglna zasada.
W skrcie mwic, zawsze powinnimy stara si wej pod wpyw wyszego autorytetu, by gotowi do uycia przez wzniosych mylicieli z wzniosych krain. Tym sposobem wejdziemy w kontakt z subteln i najbardziej wznios sfer ycia. Istniej "fale" rnego rodzaju zainteresowa, strat i zyskw, lecz jeeli o nas chodzi, powinnimy mierzy w najwyszy cel - najwyszy poziom yciowych aspiracji, najwysz "fal".
Powinnimy uwiadomi sobie, e urok tego ycia jest ograniczony, skoczony. Dowiadczylimy tego, e jest ono zestarzae i zwietrzae. Ponadto, tam gdzie s czterej wrogowie: danma, mritju, dara, wjadji - narodziny, mier, staro i choroby, tam nie ma moliwoci szczcia. Gdziekolwiek jest mier tam nie ma moliwoci szczcia. W takim stanie jestemy nieustannie pod grob mierci. Nie jest to sprawa uroku - wszelki urok znikn. Dlatego, z ochot powinnimy docieka, co do naszego przyszego miejsca zamieszkania. Powinnimy na to miejsce wybra wyyn w krainie pagrkw, tam gdzie na prawd moemy y.

yad gatva na nivartante
tad dhama paramam mama
(Bg.15.6)

W rimad Bhagavad-gicie Kryszna mwi: "Miejsce, z ktrego nie ma powrotu do tej miertelnej paszczyzny, jest Moj najwysz siedzib."

abrahma-bhuval lokah
punar avartino'rduna

mam upetya ti kaunteya
punar janma na vidyate
(Bg. 8.16)
Poucza On Ardun w ten sposb: "Pozycja wieczna jest tylko moliwa po Mojej stronie. Natomiast wszelkie zajcia na obecnej paszczynie, nawet zajcia krla, s jak we nie. Tak wic jeli chcemy wydosta si z tego letargu yciowego i wkroczy w atmosfer rzeczywistoci to powinnimy podwyszy swj poziom aspiracji w poszukiwaniu realnego ycia, bez wzgldu na to jak subtelne by ono nie byo. mier nie moe strawi rzeczy subtelnych czy eterycznych. Zbierzmy swoje energie by zbudowa trwao. Obecnie wkadamy cay wysiek w co co za moment zostanie zniszczone. Taki nierozsdny wysiek".

uddhared atmanatmanam
Natmanam avasadayet
Atmaive hy atmano bandhur
Atmaive ripur atmanah
(Bg.6.5)

"Spjrz, jeste zarwno swoim przyjacielem jak i wrogiem. Jeste wrogiem kiedy nie dbasz o wasny rozwj w kierunku swojego prawdziwego postpu. Ale take moesz zosta swoim najleprzym przyjacielem. Nikt nie jest w stanie udzieli ci lepszej pomocy ni ty sam".

Bandhur atmanatmanas tasya,
Yenaivatmana jitah
(Bg.6.6)

"Jeli w ogle masz pewn samokontrol, to zbierz energie z omylnej drogi i skieruj je do waciwego tunelu, gdzie bdziesz mgl naprawd ody, a wtedy zostaniesz swoim prawdziwym przyjacielem. Ale jak pozwolisz prowadzi si zmysom o niskiej naturze, ktre nieustannie prbuj peza po ziemi eksploatacji, reakcji i cierpienia, wtedy zostaniesz swoim wasnym wrogiem".

Vimrsyaitad asesena,
Yathecchasi tatha kuru
(Bg. 18.63)

"Rozwa to, rozwa gboko, po czym podejmij waciwy krok". Ludzkie ycie jest bardzo wartociowe. Mamy moliwo wyboru, ale bdzie ona odebrana jeli, przykryci fal reakcji, zmuszenie bdziemy do wstpienie w ciao drzewa, zwierzcia, czy czegokolwiek. Czy moesz powiedzie z przekonaniem, e w nastpnym yciu nie zdegradujesz si do przyjcia ciaa zwierzcia? Jaka jest tego gwarancja?
To nie prawda, e wszystkie aktywnoci i wszelki postp ma miejsce tylko w sferze mierci. Postp nie ogranicza si tylko do ciemnoci i ignorancji. Lecz jeli szczerze podejmiemy pozytywny postp wtedy bdziemy w stanie czu czym jest prawdziwy postp. Hridayena bhyanu jnato - odczujesz i zauwaysz progres wewntrznie potwierdzony. Twoje serce potwierdzi go. To nie jest tak, e dana nam bya urojona nadzieja, ale tak faktycznie to wrzuceni bdziemy do obcej krainy i skazani na morderstwo, tortury i zniewag. Nie ma tego kwestii.

Bhakti paresanubhavo viraktir
Anyatra caisatrika eka-kalah
Prapadyamanasya yathasnatah syus
Tustih pustih ksud-apayo ,nu-ghasam
(Bhav: 11.2.42)

Ta popularna loka, wers, napisany w rimad Bhagavatam wyjania, e kiedy jemy to odek jest tego wiadkiem. Rzeknie: "Jem, tak wanie jem". Gd bdzie zaspokojony, ciao oywione i pojawi si poczucie nasycenia i energii. Razem z tym pojawi si nasze wewntrzne potwierdzenie, e zjedlimy. Ponadto nie pojawi si poczucie potrzeby ponownego jedzenia. Podobnie w yciu duchowym wiele symptomw pojawi si aby da nam dowd, e robimy postp.
Obecnie mamy ludzkie ciao, w zwizku z czym jestemy w najbardziej wartociowym dla nas okresie. Lecz jest one stracone z powodu bdnego zaangaowania go. Nasza najbardziej wartociowa energia jest stracona z powodu niewaciwoci. Uttisthatah jagratah prapyovaran nivodhatah - wsta, obud si i zajmij si nie tylko sob, ale nako innych take do tej misji. To przyniesie ci w nagrodzie dodatkow pomoc, ktra przyjdzie w bardzo osobliwy sposb.
Gwn rzecz jest to, e pod przewodnictwem wyszego reprezentanta powinnimy zaangaowa si w czynnoci oddania i mie czas nimi wypeniony w taki sposb, aby nie byo czasu na trywialne sprawy. Zajci w takim stopniu w towarzystwie wielbicieli bdzie nam niezmiernie atwo.

 

CZʦ CZWARTA

Wewntrzne zadowolenie, ktre wie si z odtrceniem obecnej sytuacji kopotliwego wiata, jest wartociow cech. Ma ono swoje miejsce blisko serca. Prawdziwe bhakti, czyli oddanie, nie ma zewntrznej przyczyny (ahaituki). Samo jest swoj przyczyn i jest samorodne. Tak jak Hegel powiedzia: "rzeczywisto istnieje poprzez siebie". Rzeczywisto nie jest czym abstrakcyjnym, a raczej okrela ona system, ktry istnieje poprzez siebie. Jest ona anadi i ahaituk. Jest wieczna, i nic nie jest w stanie jej stworzy. Bhakti ma swj wasny pocztek. Te definicje s w stanie pomc nam zrozumie czym jest bhakti. Takiej natury jest bhakti, ktra istnieje wiecznie w swojej potencjalnej formie. Zostaa tylko przesonita i naley j poprostu odnale i odkry. Z pomoc z zewntrz stopniowo i powoli ujrzy swiato dzienne. Jest ona jakby we nie, a przebudzenie jej jest koniecznoci. Anyabhilasa, karma, gjana - ulotne pragnienia, umylne prby eksploatacji i bezczynnoci czy obojtnoci s jej pokrywami. Powinnimy usun te pokrywy, a wtedy bhakti objawi si w swoim niskazitelnym piknie.Niewiele osb ma atrakcj i skonnoci w kierunku wyszej prawdy. Zwaszcza w obecnych czasach, w ktrych myli ludzi skupione s na wyzysku otoczenia, a nawet wiedzy . Take wiedza, zostawszy narzdziem wyzysku, tworzy zamt. Energia atomowa i wiele innych wynalazkw naukowych sprawiy, e wiatu w kadej chwili grozi zagada. Taka wiedza jest samobjcza. Jeli wiedza ta zostanie rozwinita, to niechybnie doprowadzi nas to do zaglady. Wyzysk ma swoje konsekwencje. Jeeli wic zdecydujemy si na totaln eksploatacj, nastpstwem bdzie take totalna zagada : maha-pralaja. Przyjdzie ona czy pod postaci bomby atomowej, czy w postaci naturalnego kataklizmu. Po nim nastpi kolejne stworzenie, narodziny i mier. Kada ywa jednostka urodzi si i ponownie umrze, cay system soneczny powstanie i ponownie zniknie, ponownie powstanie i ponownie zniknie, i tak bez koca.
Jeli w ogle chcemy wydosta si spod wpywu tego uwikania, to musimy opuci atmosfer dowiadcze naszych zmysw. Take w Bhagavad-gicie i w Upaniszadach wspomina si o tym w sformuowaniu: indriyani parany ahur. Nasze zmysy zajmuj podstawow pozycj, bo kiedy pozbawieni jestemy oka, ucha, dotyku, itd., pozbawieni jestemy caego wiata. Innymi sowy, mamy wiat bo mamy zmysy. W wiecie dowiadcze nasze zmysy odgrywaj najwaniejsz rol.
Nastpnie - indriyebhyah param manah - umys jest wewntrz. Czym jest umys? Jest to element w nas dyktujcy: "Chc tego, nie chc tamtego". Z natury mamy ulubione pewne rzeczy i niech do innych. I taka jest funkcja umysu wewntrz nas. Jest on waniejszy ni zmysy w ten sposb, e bezmylnie mog potrci osob idca przede mn, po czym pomyl: "Oh, nie zauwayem go. Przez moment byem lepy i guchy. Byem bezmylny". Tak wic umys jest usytuowany w centrum zmysw i jest waniejszy od nich. Bez aktywnego umysu zmysy s bez wikszej wartoci, jak liczne drzwi do nikd. Gradacja wyglda tak: wiat zewntrzny - zmysy - umys.
Nastpnie - manasas tu para budhir - istnieje jeszcze inna zauwaalna funkcja wewntrz nas, subtelna rzecz zwana rozumem, buddhi. Jej charakterem jest to, e kiedy umys dyktuje "powinienem wzi to", rozum (buddhi) powie "Ah, nie. Nie bierz tego, bo odniesiesz szkod. Lepiej we tamto. Bdzie to dla ciebie korzystne". Ta moliwo rozumnego rozrniania jest wysz zasad w nas.
Rozum jest zatem zdolnoci wyszego rodzaju. Ta umiejtno, rozsdek, jest wewntrzn, szlachetniejsz funkcj w nas. Ale - buddher yah paratas tu sah - wysz nawet nili rozum jest dusza. Gradacja wanoci wyglda w ten oto sposb: wiat zewntrzny - zmysy - umys - rozum, wznoszc si poprzez subtelne, bardziej subtelne i bardziej jasne, rzeczywiste poziomy. Ponad nimi jest podobna wiatu dusza.
W witych ksigach podano przykad ksiyca zasonitego przez chmury. Jednak wiato, ktre pozwala nam zobaczy te chmury pochodzi od samego ksiyca. Wsptwrca pism wedyjskich - Wjasadewa (Vyasadeva) - powiedzia, e dusza (atma) jest niczym wieccy ksiyc lub soce. Chmura, ktra zakrya soce jest widoczna wanie dziki wiatu sonecznemu. W podobny sposb atma, dusza, jest promieniem wiata wewntrz nas, a poniewa jest ona usytuowana w tle, jestemy w stanie odczuwa nasz psychik i procesy mylowe. Jeli wiato zaniknie, wtedy wszystko umiera.
Psychika, inteligencja, zdolno dokonywania wyborw oraz "instrumenty", za pomoc ktrych zdobywamy wiedz ze wiata zewntrznego stan si bezuyteczne, jeli zabraknie wiata. Tym wiatem jest atma, dusza, skupiony promie wiata, ktra cakowicie rni si od znanych nam rzeczy. Jako czstka wiata naley ona do krainy wiata cakowicie stworzonej z dusz, promieniem wiata pochodzcym z krainy wiata. Tak wic istnieje ewolucja z platformy subiektywnej do nad-subiektywnej, od duszy do nadduszy, od atmy do Paramatmy. Tak jak w naturze istnieje eter, powietrze, ciepo, woda, ziemia i kamie, w podobny sposb istnieje wzrost poczynajc od inteligencji do duszy, potem do Nadduszy, i do Nadnadduszy.W taki sposb namacalne przybiera charakter nieograniczonoci. Staje si nad-subjektywne.
W swojej teorii ewolucji Darwin powiedzia, e wszystko pochodzi z materii. Twierdzi on, e nawet w onie matki wpierw pojawia si element materialny, z ktrego ronie materia i stopniowo take wiadomo, zdolno zdobywania wiedzy. W skrcie uwaa on, e wiadomo pochodzi z materii. Lecz zwolennicy prawdy objawionej sdz inaczej. Twierdz oni, e wiadomo jest u podstaw wszystkiego i e wszystko unosi si na wodach oceanu wiadomoci. Nazywa si to subjektywn ewolucj. Natomiast Darwin prezentowa obiektywn ewolucj, wrcz przeciwn do opinii pism witych, ktre mwi, e wszystko podlega subiektywnej ewolucji. Europejski filozof, Berkley, powiedzia: "To nie prawda, e umys jest w wiecie - raczej to wiat jest w umyle". Wszystko unosi si na wodach wiadomoci. wiadomo poprzedza wszystko.
Darwinici mwi, e na pocztku byy znaleziska archeologiczne. Ale wpierw zastanwny si czym one s? Ot s one pewnego rodzaju informacj, ktra jest czci wiadomoci. Dlatego przekonani jestemy o tym, e wiadomo jest fundamentalnym elementem. Cokolwiek okreli si jako pocztek, wiadomo istniaa ju wczeniej. Dlatego, e bez wiadomoci nie jest si w stanie okreli, oceni czy uwiadomi sobie niczego. Tak wic Wedyjskie prawdy mwi o Brahmanie - wszech przenikajcym impersonalistycznym aspekcie Absolutu - e jest rdem dusz, a ponad dusz, atm, jest Naddusza, Paramatma. Wszelki rozwj w doczesnych wiatach rozwija si w cieniu. Ale istnieje te jasna strona: wiat nieprzemijajcy, peen rnorodnych interakcji, niczym niezliczone fale w oceanie szczcia i radoci.
W taki sposb powinnimy zrozumie, co powinno by naszym yciowym obowizkiem, czym jest unikalna warto ycia ludzkiego i jak z niego skorzysta. Istnieje tak wiele opinii religijnych, lecz my, jako poszukiwacze prawdy powinnimy znale harmonijne wspistnienie i z tego powodu powinnimy wgbi si w studia porwnawcze.
W pismach objawionych napisane jest, e nie powinnimy frywolnie zmienia naszej pozycji. Przykadem moe by dowdca, ktry powie swojej armii: "Nie zmieniaj swojej pozycji - nawet kosztem mierci". Jednak kiedy nadarzy si odpowiednia chwila krzyknie: "Naprzd!". Podobnie astry - pisma objawione, mwi, e "Gdziekolwiek si urodzie zgodnie z prawem karmy, gdziekolwiek jeste, tkwij i nie staraj si uciec, bo zakoczy si to upadkiem". Lecz jednoczenie mwi one, e kiedy nadarzy si waciwa okazja na poznanie prawdy - "Id w stron Absolutu! Uczy postp".
W Bhagavadgicie jest powiedziane: "Nie tra atwo swojej pozycji, zdobytej wasnymi rkami. Raczej zgi na miejscu!" Jednake Kryszna mwi:

Saravva-dharmman parityajya
Mam ekam aranam vraja

"Maszeruj w stron rodka wszystkiego, kiedy tylko naday ci si okazja. Nie wahaj si. Maszeruj za wszelk cen". Tak, jest to metoda rewolucyjna, ktra wymaga tego, by podj wszelkie ryzyko i i przed siebie, w stron Prawdy Centralnej. A skoro ludzkie ycie daje najlepsz do tego okazj, powinnimy czyni to co jest konieczne do spenienia jego celu.
Jedynie w ludzkim yciu ma si praktyczn swobod w rozrnianiu i podejmowaniu wiadomych decyzji. Jeli je zmarnujemy i zbdzimy w wiecie zwierzt czy rolin, wtedy nikt nie zagwarantuje nam szybkiego powrotu do ycia, niezalenych i swobodnych decyzji. Dlatego te ludzka egzystencja jest najwaniejsza i nie powinna by zmarnowana na zwierzce praktyki jak ahara, nidra, bhaya, maithuna, t.j. jedynie powicona jedzeniu, spaniu, nieustannym obawom i oddaniu si zmysowym przyjemnociom. Tych rzeczy doznaje kady i wszdzie. Jeli zostaniemy zwierztami albo zawdrujemy gdziekolwiek - aby zosta ptakami, robakami, owadami - dowiadczymy tych przyjemnoci za wyjtkiem kultury duchowej, religii, naszej waciwej pozycj, itd. Ta szansa nie natrafi si nam nigdze indziej poza yciem w ludzkim ciele.
Wszystko to zostanie omwione w towarzystwie witych. Taki oto jest sposb na postp yciowy i ocalenie samego siebie. Lecz jeeli utracimy t szans, to bdzie to jak popennienie samobjstwa, albo i wicej!

Samobjstwem jest nie ofiarowanie sobie samemu adekwatnej pomocy - prby ostatecznego uwolnienia.

 

CZʦ PITA

 

"Guru i Jego aska"

Poniszy artyku napisany przez rila B.R. ridhara Dev-Goswamiego Maharaja, zosta pierwotnie opublikowany w 1934 roku na amach "Harmonisty" (The Harmonist).

Popenianie bdw jest rzecz ludzk. Nikt nie jest doskonay, a zatem skonny do popeniania bdw. Z drugiej za strony, nikt nie chce by niedoskonaym, bo istnieje w nas ruchomy element, ktry pcha nas do doskonaoci. Jeli by tak nie byo, to nie mielibymy adnych potrzeb. Nasza tendencja do doskonaoci jest z pewnoci bardzo saba i ograniczona. W przeciwnym razie osignlibymy nasz cel za pierwszym razem. Nasza ograniczona zdolno i tendencja do doskonaoci stwarza miejsce dla przewodnika czy Guru.
Jeeli niedoskonay nie potrzebuje wyszej pomocy, nie jest on niedoskonaym. Jeeli doskonay nie jest w stanie pomc innym z samego siebie i bez innej pomocy, nie jest on doskonaym. Tak wic, podstawow funkcj samego Absolutu jest udzielenie przewodnictwa na drodze do doskonaoci, Prawdy Absolutnej, a ri Guru zwany boskim przewodnikiem, jest boskim porednikiem poprzez ktrego ta funkcja si przejawia.
Poszukiwacz Prawdy Absolutnej nie moe unikn oddania si w rce Guru.
Pewna grupa mylicieli jest zdania, e wysz wiedz duchow mona rozwin w podobny sposb jak wiedz naukow. Pomijaj oni jednak fakt, e rozwija si j od wewntrz. S oni niedoksztaceni w podstawach wiedzy absolutnej. A mianowicie tego, e tylko On jest absolutnym podmiotem a wszystko inne, wliczajc w to nas, jest objektem w Jego wszechmogcym wzroku. Nie jest moliwe ujrzenie umysu goym okiem, chyba e sam umys nie bdzie mia nic przeciwko. W podobny sposb nasz dostp do wiedzy absolutnej zaley glwnie od Jego sodkiej woli. Powinnymy cakowicie polega na Nim, albo na mistrzu duchowym, poprzez ktrego On lubi si udostpnia.
Nasze ludzkie spoeczestwo i jego zawansowana kultura jest zaledwie nieznaczn czci dynamicznego Absolutu. Jak zatem my, eksperci w bezporedniej i pozytywnej metodzie objawienia miemy marzy o zrozumieniu czy wyciga jakiekolwiek wnioski o nadnaturalnej wiedzy nieuwarunkowanej bezgranicznoci? Wszyscy giganci naukowi s nieznaczcymi pigmejami wobec absolutnej wszechprzenikajcej wszechmocy. Ta wszechmoc ma wszelkie prawa zastrzeone do udostpniania si jedynie poprzez swojego przedstawiciela.
Jednak w granicach naszego dowiadczenia i szczeroci, powinnimy uwaa, aby nie odda si w rce oszusta. Oczywicie w tym przypadku jestemy czciowo bezradni, dlatego e w obecnym stanie zachowujemy si gwnie zgodnie z nasz natur, poprzedni samskar. Bo "ptaki o podobnych pirach lataj razem". Lecz mimo to, e przewanie zachowujemy si zgodnie z naszymi przyzwyczajeniami, to do pewnego stopnia istnieje moliwo wolnego wyboru. A szczeglnie jest to widoczne w gatunku ludzkim. W przeciwnym wypadku korygowanie nie byloby moliwe, a ukaranie poprostu zemst. Powinnimy pamita, e rzeczywisto jest w stanie ujawni sama siebie. wiato nie wymaga ciemnoci, aby udowodni swoj obecno. Soce moe ustanowi swoj wyszo ponad innymi planetami jedynie poprzez istnienie. Podobnie, otwartym okiem pozbawionym krytycyzmu i wtpliwoci, mona zobaczy jak Sat-Guru (prawdziwy przewodnik) lni ponad profesorami geniuszu nukowego.
ri Guru gwnie ukazuje si na dwa sposoby - jako gos od wewntrz i jako instruktor od zewntrz. Obie formy absolutu pomagaj jednostkowej duszy - uczniowi - osign cel ostateczny. W naszym padoku nie jestemy w stanie zrozumie gosu wewntrznego, tak wic askawe objanienia instruktora z zewntrz s nasz jedyn pomoc i nadziej. Ale jednoczenie poprzez ask Guru wewntrz nas, moemy rozpozna prawdziwego instruktora od zewntrz i odda si jemu u jego witych stp.
Szczery ucze musi y w penej wiadomoci tego, e jego najwysza duchowa fortuna jest wynikiem aski daru Absolutnego Pana, a nie prawnie wymuszona czy wywalczona. Z natury jestemy wycznie dobrymi odbiorcami dobrej woli Pana. W zwizku z tym powinnimy jasno zrozumie, e jednostkowe dusze nigdy nie bd w swojej naturze takie same jak Osoba Absolutna. Pojedyncza dusza nigdy nie bdzie jedna z Bogiem, ani w stanie wyzwolenia, ani po osigniciu doskonaoci. Nieporozumienie odnonie jednoci z Bogiem wyroso na gruncie apatycznoci do zobaczenia rnicy pomidzy Osob Absolutn a iluminujc otoczk wok Jego wiecznego, duchowego i szczliwego domu. Tak naprawd to pojedyncza dusza jest zaledwie czci niepenej mocy Najwyszego Pana, o wartoci granicznej. Jako taka jest ona zdolna do wejcia pod wpyw obu stron.

 

 

Koniec