Śrila Bhakti Nirmal Acharyya Maharadż - Sewaite-President-Aczarja | Śrila B.S. Gowinda Maharadż i Śrila B.R. Śridhar Maharadż

"�rila Saraswati Thakura napisa� w swoim poemacie pod tytu�em 'Kto jest Waisznaw�': 'Kiedy twoje ego uro�nie do poziomu, na kt�rym mo�e obj�� idea� tego, �e jeste� Waisznaw�, wtedy pr�buj trzyma� je wewn�trz swego serca'"

- �rila Gowinda Maharad�

Zapisek historyczny →
Trinity trzech duchowych przyjaci�.

B�d�c w Bombaju �rila Bhaktivedanta Swami Maharad�a i �rila �ridhar Maharad�a przyj�li wracaj�cego z Europy sanjasina  Gaudija Math, po d�ugim nauczaniu w Londynie. Troch� zdezorientowani jego wygl�dem, bo by� bez dandy sanjasina, bez sikhy vaisznawy i bez tradycyjnego dhoti, jednak z zaciekawieniem dopytywali szczeg��w nauczania na zachodzie. Sanjasin odpar�: "Oni zadaj� pytania, na kt�re nie ma odpowiedzi". Zaintrygowany, �rila Bhaktivedanta Swami Maharad�a zacz�� docieka� o natur� tych pyta� a �rila �ridhar Maharad�a bez trudu odpowiada� na nie jedno po drugim. Kiedy oniemia�y sanjasin odszed� �rila Bhaktivedanta Swami Maharad�a �mia�o zadeklarowa�: "Dzi� Europa zosta�a pokonana przez Azj�!"

Srila Prabhupada in Sri Chaitanja Saraswat Mat w Navadwip w Indiach

�rila Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada powiedzia�...

Srila Sridhar Maharaj speaking on  his verandah in Navadwip

�rila Bhakti Rakszak �ridhar dev-Goswami Maharaj powiedzia�...

Srila Govinda Maharaj praying at the front of Temple of Union n Separation

�rila Bhakti Sundar Gowinda dev-Goswami Maharaj powiedzia�...


 

�rila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada na temat �rila �ridhara Maharad�a:

Seila Prabhupada

"Uwa�am �raidhara Maharad�a za mojego sziksza guru a �rila Gowind� Maharad�a za mojego najdro�szego syna".

"Jeste�my zaszczyceni s�uchaniem od Jego Boskiej Mi�o�ci, Om Visznupad Paramahamsa Pariwrad�akaaczarja Bhakti Rakshak �ridhara Maharad�y. Jest on starszy odemnie wiekiem i do�wiadczeniem. Zaszczyci� mnie on swoim towarzystwem, bodaj�e od roku 1930, jak dobrze pami�tam..."

"�ridhar� Maharad� mieszka� w moim domu przez wiele lat, tak wi�c naturalnie prowadzili�my cz�sto poufne rozmowy, podzas kt�rych by� on dobrym doradc�. Przyjmowa�em jego instrukcje i rady bardzo powa�nie dlatego, �e od samego pocz�tku wiedzia�em, �e by� on czystym Waisznaw�, czystym wielbicielem. Chcia�em w jaki� spos�b obcowac z nim a tak�e mu pom�c. Nasz zwi�zek by� bardzo bliski".

"Aby wznie�� si� w rozwoju duchowym powinni�my uda� si� do kogo� kto naprawd� praktykuje �ycie duchowe. Tak wi�c je�li jeste� zdeterminowany na przyj�cie instukcji od �iksza-Guru, to mog� ci poleci� najbardziej kompetentnego spo�r�d moich wszystkich braci duchowych. Jest nim B.R �ridhar Maharad�, kt�rego uwa�am za nawet swojego �iksza-guru. Tak wi�c co tu m�wi� o korzy�ci jak� sam odniesiesz w kontakcie z nim".

"Krishna i Prabhupada (�ila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura) chcieli aby on (�ridhar Maharad�) mnie przygotowa�".

"Nasz zwi�zek jest bardzo bliski...chcia�em zorganizowa� inn� organizacj� i uczyni� �ridhara Maharad�a jej g�ow�".

"Co �ripad �ridhara Maharad�a zdecydowa� bior� to sobie do serca. �Jest to w�a�ciwe abym zaakceptowa� jego decyzje i dyrektywy po odej�ciu Prabhupada".

 

Wr��


 

�rila Bhakti Rakszak �ridhar Dev-Goswami Maharad� powedzia� o �rila Bhakti Sundarze Gowindzie Maharad�y:


"Ponad wszystkim, jest on dobrze znanym i powszechnie uznanym za twardo ustytuawanym w filozofii Doskona�ej Aksjomatycznej Prawdy na temat Bhakti nauczanej zar�wno przeze mnie jak i przez mojego Boskiego Mistrza - niniejszym mianuj� go na mojego Sukcesora Sewaite (Sukcesor Protektor-s�uga), Aczarja i Prezydent..."

Srila Sridhara Maharaja"Przekazuj� moc. Podobnie jak kr�l sytuuje swego syna na pozycji kr�la a sam odchodzi, to jaki b�dzie rezultat? �Tak Da�aratha zmierza� uczyni� z Ramaczandr�. Kr�l daje pe�ny autorytet kr�la swemu synowi i oddala si� do lasu czy d�ungli cho� �y� w pe�nej chwale i mocy."�

"Tak naprawd� on ma wi�cej kwalifikacji niz ja sam", a tak�e: ?Je�li b�dziesz w stanie go pozna� bardziej osobi�cie, to zobaczysz jakiego rodzaju transcendentalny charakter on ma."

"Cokolwiek zapragnie, mo�e spe�ni� - takie s� jego mo�liwo�ci."

"Gowinda Maharadz ma co� ze swojego poprzedniego �ycia co mo�e by� wykorzystane w s�u�bie dla Mahaprabhu. Wszyscy ro�cimy sobie nadzieje i modlimy si� do Pana o to aby on zakceptowa� swoj� s�u�b� w pe�ni serca, i o to aby �wiat odni�s� korzy�� z tego. Mamy takie przekonanie."

"Wzi�� z jego r�k jest tak jak branie odemnie. A nawet wi�cej."

"Ci, kt�rzy maj� jakikolwiek szacunek dla mnie powinni tak�e okazywa� szacunek dla pozycji �rila Gowindy Maharad�a".

"Tak, przekonany jestem, �e jest on obda�ony jak�� nad naturaln� si��, pewnego rodzju siddhi (moc� mistyczn�). Jest to moja uczciwa i szczera opinia: ma on jak�� nad-naturaln� si�� w sobie..."

"Jest on naturalnym paramahams�".

Wr��
 

�rila Bhakti Sundar Gowinda Dev-Goswami Maharad� powiedzia�:

Srial Govinda Maharaja"Od �rila Bhakti Siddhanty Saraswatiegu Prabhupada obda�eni byli�my osobi�cie �askawo�ci� dw�ch ekspert�w, wy��cznych wielmo�nych s�ug genera��w Kryszny, naszymi wielbionymi Boskimi Mistrzami: �rila Guru Maharad�a i �rila Swamiego Maharad�a, kt�rzy s� odpowiednio diksza-guru i sziksza-guru. Odzwierciedlaj� oni przelewaj�cy si� zbiornik fontanny, rozdaj�cy �wiadomo�� Kryszny a tak�e Kryszna Prema-bhakti, we wszystkich kierunkach �wiata."

Modlitwa zadedykowana �rila AC Bhaktivedancie Swamiemu Maharad�owi Prabhupadzie

nama om visznudaja kryszna-preszthaja bhutale
swami �ri bhaktivedanta prabhupadaja te namaha
gurvagjam �irasi-dhritva szaktjave�a sva-rupine
hare-kryszneti mantrena pa�czatja-praczja-tarine
vi�vaczarja prabarjaja divja karunja murtaje
�ri bhagavata-madhurja-gita-gjana pradajine
gaura-�ri-rupa-siddhanta-sarasvati niszevine
radha-kryszna-padambhod�a-bringaja gurave namaha


Ofirowuj� moje pokorne po�ony Jego Boskiej �asce A.C. Bhaktivedancie Swamiemu Prabhupadzie, kt�ry jest uwielbionym towarzyszem Kryszny i kt�ry zst�pi� na nasz� platform� egzystenji z Goloki. Jest on szaktjawesza (upe�nomocnionym) uosobionym avatarem Nityanandy Prabhu jako�e umie�ci� on polecenie swego guru 'na swoim czole'. Rozpszetrzeni� on mahamantr� Hare Kryszna na wskro� �wiata Wschodu i Zachodu, wyzwalaj�c i wznosz�c wszelkie upad�e dusze. Jest on najlepszym z d�agat gur�w, dlatego �e jest on uosobieniem boskiej �aski. Rozdzieli� on s�odki nektar zawarty w �rimad Bhagawatam i transcendentaln� wiedz� Bhagavadgity na ca�ym �wiecie. Jest on nieustannie zanga�owany wy��cznnie w s�u�b� oddania dla �rila Bhakti Siddhanty Saraswatiego Thakury, Rupy Goswamiego i �ri Gaurangi Mahaprabhu. Ofiarowuj� pokorne pok�ony �rila Prabhupadzie, kt�ry jest jak pszczo�a nieustanie smakuj�cy nektaru lotosowych st�p �ri �ri Radha i Gowindy.

 

Wr��